TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE

W dniu 21 listopada 2018r. Pani Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie Edyta Wcisło podpisała umowę o dofinansowanie projektu:
nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0072/17-00 pn:

 „TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna,

Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków,

Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

 

Całkowita wartość projektu:              3 607 074,44 PLN

EFRR – dotacja RPO WŁ:                 2 260 988,48 PLN

Wkład własny szpitala:                      1 346 085,96 PLN

Okres realizacji projektu:
*rozpoczęcie realizacji Projektu: 18 listopada 2016 r.

*zakończenie realizacji Projektu: 30 grudnia 2019r.

Celem projekt jest zapewnienie społeczeństwu równego i powszechnego dostępu do energii, pochodzącej w coraz większym stopniu ze źródeł niskoemisyjnych oraz stworzenie stabilnych ram dla inwestycji energetycznych.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację, zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię oraz obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie szpitala.

Założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie. Budynek pochodzi z lat 60–tych XX w. Nieekonomiczna energochłonna instalacja grzewcza z przestarzałą hydrauliką bez izolacji termicznej, wyeksploatowana wentylacja oraz energochłonna przestarzała instalacja oświetleniowa powodują duże straty ciepła, wysokie koszty zużycia energii i w efekcie wysoką emisję zanieczyszczeń.

Budynek wymaga modernizacji energetycznej skutkującej poprawą efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego o co najmniej 25%. W tym celu planuje się w budynku Szpitala nr A: modernizację instalacji C.O., modernizację instalacji C.W.U., modernizację instalacji wentylacyjnej, wymianę oświetlenia, zastosowanie systemu zarządzania energią oraz budowę instalacji fotowoltaicznej składającej się ze 160 paneli o łącznej powierzchni 280m2. Pozostałe koszty to: prace przygotowawcze, nadzór inwestorski, zarządzanie i promocja projektu. Projekt spełnia wszystkie cele programowe i przyczynia się do zmniejszenia wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku, obniżenia kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia oraz ograniczenie strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych.

Projekt wykorzystuje i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje grzewcze. W projekcie uwzględnione zostały założenia koncepcji projektowania uniwersalnego.

Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia degradacji lokalnego środowiska w wyniku zmniejszenia udziału emisji zanieczyszczeń (w tym CO2) do powietrza.

Nastąpi poprawa jakości powietrza, co wpłynie na komfort życia w Gminie Opoczno i powiecie opoczyńskim oraz wzrost aktywności społecznej.

 

Cel bezpośredni:

Celem bezpośrednim jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w powiecie opoczyńskim.

 

Cele szczegółowe:

*        Zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej (użytkową, końcową lub nieodnawialną energię pierwotną).

*        Obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie Szpitala.

*        Ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji

i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.

*        Wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń

i instalacji grzewczych na terenie powiatu opoczyńskiego.

*      Wzrost komfortu życia mieszkańców powiatu poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie na rozwój form aktywności społecznej.

 

Cele ogólne i pośrednie:

*         Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej ograniczającej zapotrzebowanie na energię w budynkach sektora publicznego.

*       Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska

tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

*        Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym w województwie łódzkim.

*        Wzrost oszczędności energii w regionie łódzkim poprzez realizacje inwestycji związanych

z wykorzystaniem technologii i urządzeń ekologicznych (w tym energooszczędnych).

*       Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, a w szczególności poprawa zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej.

*       Promowanie zasady efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych.

*         Poprawa stanu środowiska regionu łódzkiego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń

do atmosfery. Budowa bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.

Niniejszy projekt dotyczy przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej –  Szpitala Powiatowego w Opocznie. Termomodernizacja obejmuje budynki oznaczone literami B i C.

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno, strona internetowa Beneficjenta : www.szpitalopoczno.pl

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: mgr Joanna Gumkowska Inspektor d/s pozyskiwania funduszy  tel. 44 754 48 60 e-mail: fundusze@szpitalopoczno.pl

 

Opublikowano:
30 listopada 2018
Autor:
Informatycy szpitala
Ostatnia aktualizacja:
20 lutego 2019 przez Joanna Gumkowska

Oglądasz poprzednią wersję 30 listopada 2018 o 09:29:59. Zocza poniżej różnice pomiędzy tą wersją a Aktualna wersja.

Zobacz listę zmian

Zamiany:
30 listopada 2018 o 09:29:59Aktualna wersja
Treść
  W dniu 21 listopada 2018r. Pani Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie Edyta Wcisło podpisała umowę o dofinansowanie projektu:
  nr UDA-RPLD.04.02.02- 10-0072/17-00 pn:
  <strong> „TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW SP ZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO”</strong>
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna,
  Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków,
  Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.
  &nbsp;
  Całkowita wartość projektu:              3 607 074,44 PLN
  EFRR - dotacja RPO WŁ:                 2 260 988,48 PLN
  Wkład własny szpitala:                      1 346 085,96 PLN
  <u>Okres realizacji projektu:</u>
  *rozpoczęcie realizacji Projektu: 18 listopada 2016 r.
  *zakończenie realizacji Projektu: 30 grudnia 2019r.
  Celem projekt jest zapewnienie społeczeństwu równego i powszechnego dostępu do energii, pochodzącej w coraz większym stopniu ze źródeł niskoemisyjnych oraz stworzenie stabilnych ram dla inwestycji energetycznych.
  Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację, zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię oraz obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie szpitala.
  Założeniem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie. Budynek pochodzi z lat 60–tych XX w. Nieekonomiczna energochłonna instalacja grzewcza z przestarzałą hydrauliką bez izolacji termicznej, wyeksploatowana wentylacja oraz energochłonna przestarzała instalacja oświetleniowa powodują duże straty ciepła, wysokie koszty zużycia energii i w efekcie wysoką emisję zanieczyszczeń.
  Budynek wymaga modernizacji energetycznej skutkującej poprawą efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego o co najmniej 25%. W tym celu planuje się w budynku Szpitala nr A: modernizację instalacji C.O., modernizację instalacji C.W.U., modernizację instalacji wentylacyjnej, wymianę oświetlenia, zastosowanie systemu zarządzania energią oraz budowę instalacji fotowoltaicznej składającej się ze 160 paneli o łącznej powierzchni 280m2. Pozostałe koszty to: prace przygotowawcze, nadzór inwestorski, zarządzanie i promocja projektu. Projekt spełnia wszystkie cele programowe i przyczynia się do zmniejszenia wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynku, obniżenia kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia oraz ograniczenie strat ciepła i zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych.
  Projekt wykorzystuje i promuje najbardziej wydajne i proekologiczne technologie, urządzenia i instalacje grzewcze. W projekcie uwzględnione zostały założenia koncepcji projektowania uniwersalnego.
  Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia degradacji lokalnego środowiska w wyniku zmniejszenia udziału emisji zanieczyszczeń (w tym CO2) do powietrza.
  Nastąpi poprawa jakości powietrza, co wpłynie na komfort życia w Gminie Opoczno i powiecie opoczyńskim oraz wzrost aktywności społecznej.
  &nbsp;
  Cel bezpośredni:
  Celem bezpośrednim jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej w powiecie opoczyńskim.
  &nbsp;
  Cele szczegółowe:
  *        Zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię budynków użyteczności publicznej (użytkową, końcową lub nieodnawialną energię pierwotną).
  *        Obniżenie kosztów zużycia energii oraz paliw konwencjonalnych poprzez redukcję lub ograniczenie ich zużycia, co spowoduje wystąpienie ekonomicznych oszczędności w budżecie Szpitala.
  *        Ograniczenie strat ciepła w wyniku przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji
  i zmniejszenie poziomu kosztów eksploatacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.
  *        Wykorzystanie i promowanie najbardziej wydajnych i proekologicznych technologii, urządzeń
  i instalacji grzewczych na terenie powiatu opoczyńskiego.
  *      Wzrost komfortu życia mieszkańców powiatu poprzez poprawę jakości powietrza i warunków do życia, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska i wpłynie na rozwój form aktywności społecznej.
  &nbsp;
  Cele ogólne i pośrednie:
  *         Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu, poprzez zwiększenie efektywności energetycznej ograniczającej zapotrzebowanie na energię w budynkach sektora publicznego.
  *       Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska
  tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.
  *        Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze publicznym w województwie łódzkim.
  *        Wzrost oszczędności energii w regionie łódzkim poprzez realizacje inwestycji związanych
  z wykorzystaniem technologii i urządzeń ekologicznych (w tym energooszczędnych).
  *       Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego województwa łódzkiego, a w szczególności poprawa zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej.
  *       Promowanie zasady efektywności kosztowej w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych.
  *         Poprawa stanu środowiska regionu łódzkiego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń
  do atmosfery. Budowa bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej województwa łódzkiego, która w wydajny, zrównoważony sposób wykorzystuje zasoby i zmniejsza emisję zanieczyszczeń.
  Niniejszy projekt dotyczy przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej –  Szpitala Powiatowego w Opocznie. Termomodernizacja obejmuje budynki oznaczone literami B i C.
  &nbsp;
  &nbsp;
  &nbsp;
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów 30, 26-300 Opoczno, strona internetowa Beneficjenta : www.szpitalopoczno.pl
  Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: mgr Joanna Gumkowska Inspektor d/s pozyskiwania funduszy  tel. 44 754 48 60 e-mail: fundusze@szpitalopoczno.pl
W budowie. &nbsp;

Uwaga: Być może do porównania dodawane są spacje, aby poprawić podział wierszy.

Podziel się na:
A- A A+