Wyszukiwanie

6 lipca 2022

Zakup aparatury i sprzętu medycznego ze środków z pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Zobacz
3 czerwca 2022

Dostawa uszczelek i drenów do laparoskopu oraz ostrzy do Shervera do artroskopii dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
24 maja 2022

Konkurs na stanowiska: 1) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO 2) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 3) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ BLOKU OPERACYJNEGO 4) PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
15 października 2021

Konkurs na stanowisko NACZELNEJ PIELĘGNIARKI SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
21 września 2021

Dostawa staplerów, uszczelek i drenów do laparoskopu, ostrza do Shervera do artroskopii dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Zobacz
5 sierpnia 2021

Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

Zobacz
2 sierpnia 2021

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Zobacz
12 kwietnia 2021

Zapytanie ofertowe: DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA (APLIKACJI MOBILNEJ) SSI WRAZ Z TABLETAMI MEDYCZNYMI

Zobacz
18 marca 2021

Zamawiający SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie , ul. Partyzantów30 ,26-300 Opoczno zaprasza do złożenia oferty na: „ Dostawa odczynników do automatycznej wywoływarki i błon stomatologicznych dla potrzeb Działu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”

Zobacz
18 marca 2021

Zamawiający SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie , ul. Partyzantów30 ,26-300 Opoczno zaprasza do złożenia oferty na: „ Dostawa płyt DVD i kopert dla Działu Diagnostyki Obrazowej SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”

Zobacz
3 marca 2021

SP ZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, ul. Partyzantów30, 26-300 Opoczno zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na zadania .

Zobacz
31 grudnia 2020

Unieważnienie postępowania – Dostawa tabletów medycznych w ramach projektu pn.: „Dostosowanie SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, Poddziałanie VII 1.2 Technologie informacyjno-Komunikacyjne znak sprawy 20/2020

Zobacz
4 grudnia 2020

Dostawa leków dla SPZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 18 /2020

Zobacz
3 grudnia 2020

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie znak sprawy 19/2020

Zobacz
8 października 2020

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 17/2020

Zobacz
6 sierpnia 2020

Dostawa środków dezynfekcyjnych w podziale na zadania dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 15/2020

Zobacz
30 lipca 2020

Dostawa odczynników do badań immunochemicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego znak sprawy 16/2020

Zobacz
15 lipca 2020

Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych oraz krwi kontrolnej potrzebnych do wykonywania oznaczeń morfologii krwi – 5 diff oraz płynów z jam ciała wraz z dzierżawą fabrycznie nowych analizatorów hematologicznych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 14/2020

Zobacz
15 lipca 2020

Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów eksploatacyjnych, materiałów kontrolnych niezbędnych do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą analizatora, inkubatora, pipetora oraz dzierżawą oprogramowania służącego do zarządzania gospodarką preparatami krwi dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie

Zobacz
13 lipca 2020

Dostawa Uszczelek i drenów do laparoskopu dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie znak sprawy 10/2020

Zobacz