DOSTOSOWANIE SPZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE DO ELEKTRONICZNYCH USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

25 maja 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie dr n. m. Piotr Misiak podpisał umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020;
pn. „DOSTOSOWANIE SPZOZ SZPITALA POWIATOWEGO IM. E. BIERNACKIEGO W OPOCZNIE DO ELEKTRONICZNYCH USŁUG ADMINISTRACYJNYCH”.

Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych,

Działanie VII.1 Technologie informacyjno -komunikacyjne;

Numer projektu: WND-RPLD.07.01.02-10-0048/17

Wartość projektu: 3 567 000,00 PLN w tym dofinansowanie z EFRR : 2 366 400,00 PLN.

Okres realizacji: od 2017-04-01 do 2020-09-30

Celem projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie Powiatu Opoczyńskiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

Projekt zakłada wdrożenie usług elektronicznych, które będę skierowane do:

• Mieszkańców/pacjentów;

• Biznesu/ innych placówek medycznych.

W ramach projektu wdrożone zostanie 9 e-usług, w tym:

*7 sztuk e- usług A2c o stopniu dojrzałości 4 umożliwiających pełne załatwienie sprawy pacjentowi tj.:

– E-zwolnienie- wystawienie przez lekarza pacjentowi elektronicznego zwolnienie e-ZLA

– E-powiadomienia opiekuna – usługa umożliwi powiadomienie osoby upoważnionej o końcu hospitalizacji osoby podopiecznej, zmianie oddziału

– E-rejestracja – usługa umożliwi wybór i zarezerwowanie terminu wizyty w poradni metodą zdalną za pośrednictwem internetu (na podstawie elektronicznego grafiku zintegrowanego z systemem szpitalnym) oraz udostępni informacje on-line o kolejkach oczekujących wraz z przybliżonym czasem oczekiwania na przyjęcie, i elektronicznym, indywidualnym systemem powiadomień sms/e-mail do pacjenta;

– E – koleki oczekujących – udostępnienie/przesłanie informacji, informacja o kolejce oczekujących, zmiana terminu wizyty, powiadomienie o zmianie terminu, przypomnienie o wizycie.

– E-dokumentacja – usługa odbioru wyników wraz z dostępem do elektronicznej dokumentacji pacjenta. Dzięki wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz integracji portalu z elektronicznym rekordem medycznym pacjenta, e-usługa umożliwi dostęp (odbiór) dokumentacji medycznej przez pacjenta np. Wyników badań, czy wypisów, metodą zdalną, za pośrednictwem internetu wraz z systemem indywidualnych powiadomień sms/e-mail do pacjenta o gotowości do odbioru;

–  E-zgoda – usługa polegająca na wyrażenie zgody w formie elektronicznej na dostęp do dokumentacji medycznej;

– E-deklaracja poz – usługa dająca możliwość rejestracji danych deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej (poz) składanych przez pacjentów (zarówno użytkowników portalu jak i ich podopiecznych) oraz jej wydrukowanie w obowiązujących formatach

– E-wywiad lekarski- usługa umożliwi elektroniczne wprowadzenie przez pacjenta informacji dotyczących zdrowia jego i rodziny przed wizytą w celu skrócenia czasu wizyty lub przed e-konsultacją zdalną;

*2 e- usługi typy a2b na poziomie dojrzałości 4 – transakcja :

– E-kontrahent- udostępnienie innej placówce wyników badań pacjenta i zwrotne przyjęcie wyników badań np. Laboratoryjnych, obrazowych w systemie his..

– Telekonsultacje lekarz-lekarz – usługa zintegrowanego procesu leczenia – elektroniczna usługa zdalnych konsultacji medycznych pomiędzy specjalistami wnioskodawcy, a jego partnerami.

Ponadto inwestycja obejmie:

– Modernizację sieci teleinformatycznej;

– Zakup i instalację sprzętu komputerowego;

– Oprogramowanie systemowe i narzędziowe;

– Wdrożenie oprogramowania systemu szpitalnego (rozbudowa HIS część medyczna i administracyjna, System Diagnostyki obrazowej, integracja z P1, integracja z Laboratorium i z diagnostyką obrazową);

– Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i e-usługi on-line);

– Szkolenia (HIS, EDM);

– Zarządzanie projektem i promocja projektu.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców powiatu opoczyńskiego i pracowników, w tym kadry zarządzającej opoczyńskiego szpitala, do innych podmiotów z obszaru ochrony zdrowia oraz pośrednio do mieszkańców województwa łódzkiego i wszystkich zainteresowanych.

Założono, że w 2021 roku liczba osób korzystających z usług on-line wdrożonych w ramach projektu wyniesie 4 612 osób/rok.

Opublikowano:
29 maja 2018
Autor:
Szpital Opoczno
Ostatnia aktualizacja:
29 czerwca 2018 przez Szpital Opoczno

Zobacz listę zmian

Podziel się na:
A- A A+